Algemene voorwaarden

Artikel 1:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing tussen de firma HB Services Group, gevestigd SintNorbertusstraat 62A, 1090 Brussel. Hierna “de Verkoper” en elke natuurlijke of rechtspersoon, hierna “de Klant”. De Verkoper en de Klant worden samen “de Partijen” genoemd. Tenzij schriftelijk anders bepaald en goedgekeurd door de Verkoper, worden de goederen en diensten geleverd onder de hieronder beschreven voorwaarden, zelfs als de Klant beweert dat de aanvaarding van zijn bestelling door de Verkoper “automatisch gelijk zou staan met de aanvaarding” van zijn bestelling. Eigen voorwaarden en afstand van die van de Verkoper.
Tenzij anders vermeld, zijn al onze diensten en leveringen onderworpen aan deze algemene voorwaarden. Door ondertekening van dit interventieformulier bevestigt de Klant zijn aanvaarding van deze algemene verkoopvoorwaarden en van deze vermeld op onze website http://www.hbservices-sos.be/conditiongenerales.html

Artikel 2:

Elke tussenkomst van onze kant wordt geacht geldig besteld te zijn door de Klant per e-mail of telefonisch om onze diensten aan te vragen. Het bedrijf behoudt zich echter het recht voor om de uitvoering van een bestelling te weigeren of uit te stellen, hetzij definitief, hetzij tot ontvangst van een schriftelijke bevestiging van de Klant of zijn vertegenwoordiger. Deze weigering hoeft niet te worden gemotiveerd. De bevestiging van de tussenkomst maakt de bestelling van de Klant definitief

Artikel 3:

De meegedeelde prijzen zijn slechts indicatief volgens de door de Klant verstrekte elementen en vormen een redelijke schatting van de duur van de diensten die kunnen worden overwogen. Prijzen kunnen bij aankomst ter plaatse worden aangepast, afhankelijk van de gemaakte bevindingen. In geval van een belangrijke wijziging van de schatting van de opgegeven prijzen, wordt de nieuwe prijs zo snel mogelijk aan de Klant meegedeeld; in dit geval staat het hem vrij om te weigeren de ingreep te laten uitvoeren. Hij blijft echter aansprakelijk voor een reis en een diagnose (als het pech is). Als de interventie in orde wordt uitgevoerd, kan de exacte prijs van de interventie pas op het einde van de interventie worden vastgesteld. In dit geval, zelfs als deze afwijkt van de schatting van de initiële indicatieve prijs, is de Klant verplicht de volledige prijs te betalen die door de technicus is aangegeven.

Artikel 4:

Alle uitgevoerde interventies zijn volledig te betalen, aan het einde van de service, op vertoon van het naar behoren ingevulde en gedetailleerde interventieformulier door de technicus.

Artikel 5:

Het is ten strengste verboden voor de Klant om de technicus van het bedrijf te vragen om een interventie uit te voeren voor eigen rekening of voor rekening van een derde partij (eigenaar, huisvestingsmaatschappij, verzekering, bouwheer, enz.) zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving van HB Diensten Groep. Zodra de bevestiging aan de Klant is meegedeeld, wordt de tussenkomst geacht te zijn uitgevoerd en moet de betaling van de kosten worden betaald.

Artikel 6:

Bestellingen worden niet als definitief beschouwd en worden pas uitgevoerd wanneer HB SERVICES GROUP ze heeft bevestigd. Wanneer de bestelling onderdelen of accessoires betreft, is de Klant een aanbetaling van 50% van het bedrag daarvan verschuldigd, te betalen op de dag van de bestelling. De bestelling van onderdelen of accessoires wordt niet als definitief beschouwd en wordt pas uitgevoerd wanneer de Klant de aanbetaling heeft betaald. De reikwijdte en inhoud van de verplichtingen van HB SERVICES GROUP worden enkel bepaald door diens schriftelijke aanvaarding van een bestelling van de Klant, of door de schriftelijke instemming van de Klant met betrekking tot
de bestek/offerte/werkopdracht en door de naar behoren ondertekende documenten tussen HB SERVICES GROEP en de Klant. De bestelling wordt verondersteld te zijn aanvaard door de Klant wanneer hij het is die de tussenkomst van HB SERVICES GROUP vereist (per e-mail of telefoon). HB SERVICES GROUP is gerechtigd een bestelling te weigeren of de uitvoering ervan uit te stellen totdat de klant de bestelling schriftelijk heeft bevestigd.

Artikel 6bis:

Elke bestelling verbindt de Klant onherroepelijk. De Klant is een schadevergoeding verschuldigd van 30% van het bedrag van de bestelling en/of het bestek in geval van annulering ervan, behalve in geval van overmacht. In het laatste geval blijft de bij de bestelling betaalde aanbetaling bij HB SERVICES GROUP als compensatie voor het verlies aan inkomsten.

Artikel 7: Betaling:

In alle gevallen wordt het bedrag van de reis gefactureerd aan 50€ volgens het schema van de interventie, ongeacht de locatie, zelfs in het geval van een onoplosbare reparatie. Voor noodreparaties is het bedrag van de forfaitaire prijs 50€ bovenop de prijs van de gebruikelijke tussenkomst. Deze tarieven gelden alle dagen van de week en op zaterdag tussen 8.00 en 18.00 uur.
De prijzen worden te allen tijde verhoogd met 50% op weekdagen tussen 18.00 en 22.00 uur en met 100% op nachten tussen 22.00 en 8.00 uur en op zon- en feestdagen.
De ondertekenaar stemt ermee in om de kosten van deze tussenkomst contant te betalen en gaat akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden. Aangezien de installaties na elke interventie naar behoren worden getest, kan HB Services Group op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor nieuwe defecten die zich voordoen na haar interventie en waarvan de oorzaak verband houdt met de installatie en/of de apparatuur van de Klant.              HB Services Group kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor een verouderde of slecht onderhouden installatie die niet zelf is geplaatst. De herstellingen en vervangingen van onderdelen worden altijd uitgevoerd onder
voorbehoud van andere vaststellingen van storing na de uitvoeringen of vervanging, de voortzetting van de volgende werken is onderworpen aan de beslissing van de Klant en is voor zijn rekening, en de lopende onderdelen of herstellingen volledig verschuldigd blijven door de Klant.

Artikel 7bis: Aanmaning tot betaling:

Alle facturen dienen te worden betaald volgens de aangegeven betalingstermijn. Indien na de eerste aanmaning het factuurbedrag nog steeds niet is betaald, behoudt HB services zich het recht voor om een toeslag van minimaal € 10 te vragen. Elke ingebrekestelling wordt verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van € 75.
Elk geschil valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel. In geval van gerechtelijke invordering van enige factuur zal de koper tevens redelijke invorderingskosten, zoals advocatenhonoraria en interne beheerskosten, verschuldigd zijn die het bedrag van deze forfaitaire schadevergoeding zouden overschrijden.

Artikel 8:

Betwistingen van facturen en diensten dienen binnen 48 uur na de uitreiking van de factuur of de uitvoering van de diensten per post of e-mail aan HB Services Group te worden voorgelegd.

Artikel 9:

Garantie Tenzij uitdrukkelijk afstand wordt gedaan, wordt de garantie voor alle verkochte goederen verstrekt door en binnen de grenzen van de voorwaarden van onze fabrikant of leverancier. Deze garantie vervalt niettemin in geval van faillissement of stopzetting van de activiteiten. Deze garantie dekt geen arbeid, reizen, transport, invoerrechten en belastingen. Als apparatuur bij een bestaande installatie wordt geplaatst, wordt ervan uitgegaan dat deze in goede staat verkeert. Tijdens de garantieperiode mag alleen de installateur aan de installatie werken, instaan voor het onderhoud ervan, bij gebreke waarvan de klant het voordeel van de garantie verliest.
Garantie vervalt De garantie is niet van toepassing wanneer de storing van het apparaat wordt veroorzaakt door een oorzaak die niets met het apparaat te maken heeft, zoals bijvoorbeeld:

 • Water- of gasleidingen beladen met onzuiverheden, gebrek aan druk, ongeschiktheid of wijziging van de aard en/of kenmerken van de vloeistoffen (water, gas, elektriciteit).
 • Abnormaal of oneigenlijk gebruik, hanteringsfout door de gebruiker, gebrek aan onderhoud, schaalvergroting, nalatigheid, stoten, vallen, gebrek aan bescherming tijdens transport, overbelasting, enz.
 • Bevriezing, overmacht, enz.
 • Tussenkomst van ongeschoold personeel.
 • Elektrolyse, water te agressief.
 • Het gebruik van niet-originele onderdelen.

Artikel 10: Toepasselijk recht, geschillen, deelbaarheid

Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht. Elk geschil met betrekking tot de geldigheid, interpretatie of uitvoering van dit contract valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de Verkoper.

 

Een interventie aanvragen

Contacteer ons

  Ontvang eenvoudig een offerte nu!

  +32 489/56.32.54Contacteer ons

  Onze partners