Voorwaarden

Item 1 : Tenzij anders vermeld, zijn al onze diensten en leveringen onderworpen aan deze algemene voorwaarden.

Item 2 : Elke tussenkomst van onze kant wordt geacht geldig te zijn besteld door de klant per e-mail of per telefoon om onze diensten aan te vragen. Het bedrijf behoudt zich echter het recht voor om de uitvoering van een bestelling te weigeren of uit te stellen, hetzij definitief, hetzij totdat de schriftelijke bevestiging van de Klant of zijn agent is ontvangen. Deze weigering mag niet worden gemotiveerd. Bevestiging van de tussenkomst maakt de bestelling van de Klant definitief.

Item 3 : De meegedeelde prijzen zijn slechts indicatief gebaseerd op de informatie verstrekt door de Klant en vormen een redelijke schatting van de duur van de diensten die in aanmerking kunnen worden genomen. De prijzen kunnen bij aankomst ter plaatse worden aangepast, afhankelijk van de bevindingen. In geval van een significante wijziging in de schatting van de opgegeven prijzen, wordt de nieuwe prijs zo snel mogelijk aan de Klant meegedeeld; in dat geval blijft hij vrij om de tussenkomst te weigeren. Hij blijft echter aansprakelijk voor een reis en een diagnose (als er pech is). Als de interventie in orde wordt uitgevoerd, kan de exacte prijs van de interventie pas op het einde van de interventie worden bepaald. In dit geval, zelfs als deze afwijkt van de schatting van de oorspronkelijke richtprijs, is de klant verplicht de volledige prijs te betalen die door de technicus wordt aangegeven.

Item 4 : Alle uitgevoerde interventies zijn contant betaalbaar, na voltooiing van de dienst op vertoon van de interventievoucher die naar behoren ingevuld en gedetailleerd is door de technicus.

Item 5 : Het is de Klant ten strengste verboden om een beroep te doen op de technicus van het bedrijf om voor eigen rekening of voor rekening van een derde (eigenaar, huisvestingsmaatschappij, verzekering, gebouwbeheerder, enz.) Een interventie uit te voeren zonder voorafgaande schriftelijke bevestiging van HB Services Group. Zodra de bevestiging aan de Klant is meegedeeld, wordt de tussenkomst verondersteld te zijn uitgevoerd en moet de betaling van de kosten worden betaald.

Item 6 : Voor elke bestelling van onderdelen of accessoires wordt een aanbetaling van 50% van het bedrag gevraagd, de schatting is gratis en kan door de technicus worden gemaakt tijdens zijn tussenkomst bij de Klant of per e-mail op verzoek van de Klant.

Item 7 : Betaling: In alle gevallen zullen de kosten van de reis worden gefactureerd aan 50 € volgens het schema van de tussenkomst, ongeacht de locatie, zelfs in geval van een onmogelijke reparatie. Voor noodreparaties is de vaste prijs € 50, - bovenop de prijs van de gebruikelijke tussenkomst. Deze prijzen gelden elke dag van de week en op zaterdag tussen 8.00 en 18.00 uur. De prijzen worden op weekdagen tussen 18.00 en 22.00 uur met 50% verhoogd en op nachten tussen 22.00 en 8.00 uur met 100% en op zon- en feestdagen te allen tijde.

De ondertekenaar gaat ermee akkoord de kosten van deze tussenkomst contant te betalen en gaat akkoord met de algemene voorwaarden die hieronder worden uiteengezet. Aangezien de installaties naar behoren worden getest na elke tussenkomst, kan HB Services Group op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele nieuwe defecten die zich voordoen na haar tussenkomst en waarvan de oorzaak verband houdt met de installatie en / of de apparatuur van de Klant. HB Services Group kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor een verouderde of slecht onderhouden installatie die niet zelf is geïnstalleerd. Herstellingen en vervangingen van onderdelen worden steeds uitgevoerd onder voorbehoud van andere vaststelling van storing na uitvoering of vervanging, voortzetting van de volgende werkzaamheden is onderworpen aan de beslissing van de Klant en komen voor zijn rekening, en de lopende onderdelen of reparaties blijven volledig verschuldigd door de klant.

Item 7bis : Betalingsherinnering: Alle facturen moeten worden betaald binnen de aangegeven betalingstermijn. Indien het factuurbedrag na de eerste aanmaning nog steeds niet is betaald, behoudt HB Services Group zich het recht voor om een ​​aanvulling van minimaal € 10, - te verlangen. Elke ingebrekestelling wordt verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van € 75, -.
Elk geschil zal worden voorgelegd aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel. Bij gerechtelijke invordering van een factuur is de koper tevens aansprakelijk voor redelijke invorderingskosten, zoals advocaatkosten en interne beheerskosten die het bedrag van dit forfaitaire bedrag overschrijden.

Item 8 : Betwistingen tegen facturen en services moeten binnen 48 uur na uitgifte van de factuur of voltooiing van de services per post of e-mail aan HB Services Group worden gericht.